pragmatism first

SYSLOG-NG.CONF(5) - Linux manual page online | File formats

Syslog-ng configuration file.

Chapters
02/11/2018
Loading manual page ...
This manual Reference Other manuals
syslog-ng.conf(5) referred by dqtool(1) | loggen(1) | pdbtool(1) | syslog-ng(8) | syslog-ng-ctl(1) | syslog-ng-debun(1)
refer to syslog-ng(8)
Find manuals
Go top